Oznamy

POKYNY k prevádzke MŠ Budovateľská 8, Prešov v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov od 11.01.2021

- Od 11.01.2021 bude MŠ Budovateľská 8, Prešov v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov v zmysle usmernenia zo dňa 05.01.2021 otvorená len pre deti zákonných zástupcov kritickej infraštruktúry: zdravotný pracovník, policajt, vojak, hasič (viac nájdete v zákone č. 45/2011 Z.z. o kritickej infraštruktúre) a pre deti zákonných zástupcov , ktorým vyplýva z povahy práce, že nemôžu vykonávať prácu z domu (home office) a musia dochádzať do zamestnania v štandardnom mieste výkonu práce, o čom doložia doklad od zamestnávateľa – doklad je potrebné vyžiadať od oboch rodičov!

- Prevádzka školy (počet tried, počet zamestnancov) je prispôsobená záujmu zo strany zákonných zástupcov, komunikácia prebiehala mailom, nahlásenie bolo možné do 7.1.2021 . Zoznam detí, ich zadelenie do triedy/tried je zverejnený na nástenke školy.

- V priestoroch školy je naďalej potrebné dodržiavať prísne hygienické a epidemiologické opatrenia, riadiť sa aktuálnou legislatívou SR, manuálmi MŠVVaŠ SR.

- Výdaj stravy je zabezpečený tak, aby nedochádzalo ku kríženiu prevádzok.

- Zriaďovateľ odporúča, aby zamestnanci, ktorí v pondelok 11.01.2021 nastúpia do práce, sa preukázali dokladom o absolvovaní antigénového testu.

Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti v stiahnite si pdf

Usmerenie k prevázdke MŠ od 18.01.2021 v stiahnite si pdf

Informácie k úhrade školného 12/2020 a 1/2021 v stiahnite si pdfRODIČ:
Predkladá po každom prerušení dochádzky dieťa do materskej školy vtrvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni(vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti . Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní(víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast.
Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení ochorobe nie je limitovaný.Adaptácia

rady pre rodičov na prezretie a stiahnutie v stiahnite si pdf
Jedálny lístok na škôlkarský týždeň od 25.01.2021 do 29.01.2021

na prezretie na prezretie  alebo  na stiahnutie v stiahnite si pdf

Sprievodca MŠ

sprievodca MŠ na stiahnutie v stiahnite si pdf alebo stiahnite si rtf

Dotazník o dieťati pre rodičov na stiahnutie v stiahnite si pdf alebo stiahnite si rtf

Evidenčný lístok na stiahnutie v stiahnite si pdf alebo stiahnite si xls

Zápisný lístok stravníka na stiahnutie v stiahnite si pdf alebo stiahnite si rtf


Rady pre rodičov

Facebookovská skupina MŠ Budovateľská

Pre lepšiu interaktivitu komunikácie našej škôlky s Vami rodičmi sme vytvorili na Facebooku skupinu MŠ Budovateľská, prostredníctvom aktualizácie statusov sa vám budeme snažiť lepšie, rýchlejšie sprostredkovať novinky vo vašej a našej škôlke. Pre pridanie do skupiny kliknite na dolný odkaz.