Oznamy

RODIČ:
Predkladá po každom prerušení dochádzky dieťa do materskej školy vtrvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni(vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti . Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní(víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast.
Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení ochorobe nie je limitovaný.Prijímanie detí

Materské školy sú zriaďované v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 596/2003 Z. z.") a následne zaraďované do siete škôl a školských zariadení. Ak rodič hľadá pre svoje dieťa materskú školu, mal by si vopred preveriť, do akého zariadenia dieťa zapíše, či je toto zariadenie zaradené do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky a ak nie je, akú kvalitu starostlivosti dané zariadenie poskytuje. Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR určuje termín podávania žiadostí o prijatie detí do materskej školy pre nasledujúci školský rok. Na čo sa zamerať pred tým, ako rodič prihlási svoje dieťa do materskej školy nájdete v nasledujúcom informatívnom materiáli, ktoré zverejnilo Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR TU - odporúčania pre rodičov.

Odporúčania pre rodičov v stiahnite si pdf

Príloha k žiadosti ŠVVP v stiahnite si rtfPODMIENKY PRIJATIA DIEŤAŤA DO MATERSKEJ ŠKOLY


Prijímanie detí 2021/2022 v stiahnite si pdf

Nariadenie spádové MŠ v stiahnite si pdf
Miesto podávania žiadosti:
MŠ Budovateľská 8, Prešov 080 01

Termín podávania žiadosti: 3.mája 2021 - 17.mája 2021
Čas: podľa aktuálnych podmienok a situácie súvisiacej s COVID - 19, v prípade záujmu: msbudovatelska@gmail.com
Spôsob podávania žiadosti:
Žiadosť o prijatie 2021 v stiahnite si pdf

Žiadosť o prijatie 2021 v stiahnite si rtf

Vypísanú žiadosť s podpismi oboch zákonných zástupcov doručte nasledovne:
Žiadosť vyplňte, oskenujte a pridajte ako prílohu PDF.
 
Zašlite na email MŠ: msbudovatelska@gmail.com

Žiadosť vyplňte a zašlite na adresu školy:
MŠ Budovateľská 8, 080 01 Prešov

Žiadosť vyplňte a vhoďte do schránky školy, ktorá je umiestnená na hlavnej bráne  pri vstupe do areálu školy.

Vieme, že nič nenahradí osobné stretnutie a prehliadku školy, ale s uzávierkou škôl je mini virtuálna prehliadka nášho časopisu JABĹČKO najlepším alternatívnym riešením.https://www.flipsnack.com/DanaOnofri/casopis-jablcko.html
Povinné predprimárne vzdelávanie

S účinnosťou od školského roku 2021/2022 bude absolvovanie predprimárneho vzdelávania v materskej škole povinné pre všetky deti, ktoré dosiahnu 5 rokov do 31. 08. 2021.


Viac sa dozviete tu: TEXT Povinné predprimárne vzdelávanie alebo

Nariadenie spádové MŠ v stiahnite si pdf

PDF Povinné predprimárne vzdelávanie v stiahnite si pdf
Ak Vaše dieťa po dovŕšení šiesteho roka veku nedosiahne školskú spôsobilosť, riaditeľka materskej školy rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania.

Podkladom pre rozhodnutie riaditeľky materskej školy vo veci pokračovania plnenia povinného predprimárneho vzdelávania je podľa § 28a ods. 3 školského zákona vždy predloženie:

- písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie,
- písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a
- informovaného súhlas zákonného zástupcu → Informovaný súhlas pokračovanie v plnení PPV

Po predložení uvedených súhlasov následne riaditeľka materskej školy vydá rozhodnutie o pokračovaní povinného predprimárneho vzdelávania dieťaťa. Pokiaľ nebudú predložené všetky tri dokumenty, riaditeľka materskej školy vo veci vydania rozhodnutia o pokračovaní v plnení povinného predprimárneho vzdelávania nezačne konanie.

Vyššie uvedené dokumenty je potrebné do MŠ doručiť do 3. mája 2021
Adaptácia

rady pre rodičov na prezretie a stiahnutie v stiahnite si pdf
Jedálny lístok na škôlkarský týždeň od 10.05.2021 do 14.05.2021

na prezretie na prezretie  alebo  na stiahnutie v stiahnite si pdf

Sprievodca MŠ

sprievodca MŠ na stiahnutie v stiahnite si pdf alebo stiahnite si rtf

Dotazník o dieťati pre rodičov na stiahnutie v stiahnite si pdf alebo stiahnite si rtf

Evidenčný lístok na stiahnutie v stiahnite si pdf alebo stiahnite si xls

Zápisný lístok stravníka na stiahnutie v stiahnite si pdf alebo stiahnite si rtf


Rady pre rodičov

Facebookovská skupina MŠ Budovateľská

Pre lepšiu interaktivitu komunikácie našej škôlky s Vami rodičmi sme vytvorili na Facebooku skupinu MŠ Budovateľská, prostredníctvom aktualizácie statusov sa vám budeme snažiť lepšie, rýchlejšie sprostredkovať novinky vo vašej a našej škôlke. Pre pridanie do skupiny kliknite na dolný odkaz.