Oznamy

Vážení rodičia !

Mesto Prešov zriadi odberné miesta na antigénové testovanie na ochorenie COVID-19, ktoré budú dostupné pre verejnosť. Zmena oproti ostatnému testovaniu je v tom, že každý sa môže otestovať na hociktorom odbernom mieste.

Bližšie informácie:
https://www.presov.sk/oznamy/mesto-presov-zriadi-pocas-vikendu-vlastne-odberne-miesta.html

Prevádzka našej materskej školy od 08.02.2021 prebieha  vo všetkých triedach v štandardnom režime, pre všetky deti, ktorých zákonní zástupcovia predložia čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti, s podmienkou testovania jedného zákonného zástupcu dieťaťa /platnosť testu je 7 dní/.Čestné prehlásenie je dostupné na našej webovej stránke a tiež v každej triede.

Uznesenie vlády SR 77_2021 v stiahnite si pdf

Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti 8.2.2021 v stiahnite si pdf

Informácie pre dotknuté osoby v stiahnite si doc

Návrat detí do škôl 2021 v stiahnite si pdf

RODIČ:
Predkladá po každom prerušení dochádzky dieťa do materskej školy vtrvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni(vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti . Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní(víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast.
Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení ochorobe nie je limitovaný.Prijímanie detí

Materské školy sú zriaďované v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 596/2003 Z. z.") a následne zaraďované do siete škôl a školských zariadení. Ak rodič hľadá pre svoje dieťa materskú školu, mal by si vopred preveriť, do akého zariadenia dieťa zapíše, či je toto zariadenie zaradené do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky a ak nie je, akú kvalitu starostlivosti dané zariadenie poskytuje. Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR určuje termín podávania žiadostí o prijatie detí do materskej školy pre nasledujúci školský rok. Na čo sa zamerať pred tým, ako rodič prihlási svoje dieťa do materskej školy nájdete v nasledujúcom informatívnom materiáli, ktoré zverejnilo Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR TU - odporúčania pre rodičov.

Odporúčania pre rodičov v stiahnite si pdf

Žiadosť o prijatie 2021 v stiahnite si rtf

Žiadosť o prijatie 2021 v stiahnite si pdf

Žiadosť o prijatie 2021 v stiahnite si docPODMIENKY PRIJATIA DIEŤAŤA DO MATERSKEJ ŠKOLY


O podmienkach prijatia dieťaťa do našej materskej školy v školskom roku 2021/2022 Vás budeme včas informovať.

Miesto podávania žiadosti:
MŠ Budovateľská 8, Prešov 080 01

Termín podávania žiadosti:
Čas:
Spôsob podávania žiadosti:
ŽIADOSŤ si môžete stiahnuť TU


Vypísanú žiadosť s podpismi oboch zákonných zástupcov doručte nasledovne:
Žiadosť vyplňte, oskenujte a pridajte ako prílohu PDF.
 
Zašlite na email MŠ: msbudovatelska@gmail.com

Žiadosť vyplňte a zašlite na adresu školy:
MŠ Budovateľská 8, 080 01 Prešov

Žiadosť vyplňte a vhoďte do schránky školy, ktorá je umiestnená na hlavnej bráne  pri vstupe do areálu školy.

Vieme, že nič nenahradí osobné stretnutie a prehliadku školy, ale s uzávierkou škôl je mini virtuálna prehliadka nášho časopisu JABĹČKO najlepším alternatívnym riešením.https://www.flipsnack.com/DanaOnofri/casopis-jablcko.html
Adaptácia

rady pre rodičov na prezretie a stiahnutie v stiahnite si pdf
Jedálny lístok na škôlkarský týždeň od 01.03.2021 do 05.03.2021

na prezretie na prezretie  alebo  na stiahnutie v stiahnite si pdf

Sprievodca MŠ

sprievodca MŠ na stiahnutie v stiahnite si pdf alebo stiahnite si rtf

Dotazník o dieťati pre rodičov na stiahnutie v stiahnite si pdf alebo stiahnite si rtf

Evidenčný lístok na stiahnutie v stiahnite si pdf alebo stiahnite si xls

Zápisný lístok stravníka na stiahnutie v stiahnite si pdf alebo stiahnite si rtf


Rady pre rodičov

Facebookovská skupina MŠ Budovateľská

Pre lepšiu interaktivitu komunikácie našej škôlky s Vami rodičmi sme vytvorili na Facebooku skupinu MŠ Budovateľská, prostredníctvom aktualizácie statusov sa vám budeme snažiť lepšie, rýchlejšie sprostredkovať novinky vo vašej a našej škôlke. Pre pridanie do skupiny kliknite na dolný odkaz.