Voľné miesta na našej škole

V zmysle § 11a, ods.1 zákona NR SR č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov zverejňujem informáciu o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca.

Tlačivo Učiteľ predprimárneho vzdelávania v stiahnite si pdfMŠ Budovateľská vyhlasuje, že akékoľvek osobné údaje, ktoré jej budú poskytnuté zo strany tretích osôb bez poskytnutia súhlasu so spracovaním osobných údajov v súlade so z. č. 18/2018 Z.z. v znení neskorších predpisov budú bezodkladne skartované a zničené.


MŠ Budovateľská osobné údaje tretích osôb získané pri spontánnej žiadosti o prácu žiadnym spôsobom nespracúva ani ich neuchováva.