ERASMUS

Projekt "Erasmus+"


Erasmus+

Šk.rok 2019/2020

Po úspešnom schválení projektu:
"Uč sa a podaj ďalej" v programe spolufinancovanom z programu európskej únie Erasmus+ KA1, ktorý prebieha od júna 2019 do mája 2020 som sa zúčastnila na mobilite:
Fluency and English Language Develpoment for Educational Staff
Plynulosť a rozvoj anglického jazyka pre pedagogických pracovníkov 29.7.2019 – 9.8.2019
ETI Executive training institute Malta
Cieľom bolo v prvom rade zdokonaliť kľúčové kompetencie pedagógov v oblasti cudzieho jazyka. Precvičiť si a vylepšiť svoju plynulosť s ostatnými učiteľmi a profesionálmi. Tento kurz bol špeciálne navrhnutý tak, aby podporoval účasť a interakciu študentov, aby si zlepšili svoju plynulosť a naučili sa ľahšie a sebavedome komunikovať. Tieto stretnutia boli praktické a zahŕňali diskusie o aktuálnych udalostiach a témach všeobecného záujmu, pri ktorých sa využívajú brainstormingy, úlohy na riešenie problémov a hranie rolí pri činnostiach v rámci párovej aj skupinovej práce.
Vďaka tomuto štúdiu som mala možnosť spoznať príjemných ľudí s iných krajín / napr.Maďarska, Ruska, Talianska, Španielska ,Poľska, či Japonska /. Škola zároveň ponúka poznávacie výlety, prostredníctvom ktorých som mala príležitosť vidieť mnoho zaujímavých miest na Malte / napr. hlavné mesto Valetta, bývalé hlavné mesto Mdina, ostrov Gozo a pod./ Počas tejto mobility som bola ubytovaná v hostiteľskej rodine, čo mi umožnilo zažiť maltskú kultúru z prvej ruky.
Účasť na tejto mobilite bol pre mňa veľmi pozitívny zážitok , ktorý odporúčam zažiť každému, kto sa rád učí , poznáva zaujímavé miesta a chce získať nové skúsenosti.
Nadobudnuté schopnosti a skúsenosti implementujem do hrových aktivít a činností tak, aby boli pre deti zaujímavé, a to prostredníctvom krúžku – „Oboznamovanie detí s anglickým jazykom“ a vytvorením projektov na báze medzinárodnej spolupráce prostredníctvom internetového portálu eTwinning.Projekt "Erasmus+" Šk.rok 2019/2020 Projekt "Erasmus+" Šk.rok 2019/2020                  

V rámci projektu „Uč sa a podaj ďalej“, schváleného v programe Európskej únie Erasmus+ som sa zúčastnila vzdelávacej mobility jednotlivcov K1, konanej 12.-23.08.2019 v anglickom Brightone. Mobilita bola zameraná na zdokonaľovanie jazykových kompetencií v anglickom jazyku a ich následné využitie v pedagogickej praxi. Svoje jazykové zručnosti som si zdokonaľovala návštevou kurzu Intensive General English v jazykovej škole The English Language Centre ( ELC). Hneď v prvý deň sa moje počiatočné obavy rozplynuli, keď som spoznala systém fungovania výučby, kde každý študent má pocit, že je tam vítaný a škole záleží na tom, aby sa cítil príjemne. Všetci lektori ( ja som mala troch) sa snažia o partnerský a kamarátsky prístup k študentom, v dôsledku čoho sa nikto necíti byť stresovaný a odbúrava sa tak aj ostych z komunikácie v cudzom jazyku. Škola ponúka aj množstvo mimoškolských podujatí, organizovaných každý deň po vyučovaní (exkurzie do okolia, športové a spoločenské stretnutia, návšteva múzeí, kina...) ako aj víkendové celodenné výlety do vzdialenejších miest ( Londýn, Oxford, Portsmouth....).Študenti tak majú možnosť nielen navštíviť zaujímavé miesta, ale aj nadviazať nové kontakty. V triedach sa stretávajú študenti všetkých vekových kategórií pochádzajúci z rôznych kútov sveta, čo je výbornou príležitosťou na spoznávanie iných kultúr a veľakrát aj stratu predsudkov ( napr. voči ľuďom z moslimských krajín – ja som spoznala veľmi príjemných a inteligentných ľudí z Ománu, Jemenu, Saudskej Arábie). Ubytovanie v hostiteľskej rodine je taktiež možnosťou, ako si vychutnať tradičnú britskú pohostinnosť.
Tento pobyt bol pre mňa neoceniteľnou skúsenosťou, ktorú by som dopriala každému, kto má rád spoznávať a učiť sa niečo nové. Svoje nadobudnuté poznatky budem využívať v svojej práci, konkrétne pri zapájaní sa do projektov v rámci medzinárodného partnerstva škôl eTwinning.
Aktuálne sme sa s deťmi zapojili do projektu „ European Christmas tree“, kde spoločne s 12 školami z rôznych krajín vytvárame vianočné pozdravy, ktoré si následne rozpošleme a každá škola si vytvorí vlastný vianočný stromček vyzdobený týmito pozdravmi a do projektu „My city“, zameraného na predstavenie vlastného mesta zahraničným partnerom formou obrázkov, videí a príbehov.

Jana JaščurováŠk.rok 2018/2019

Po úspešnom schválení v programe Erasmus+ , plníme v školskom roku 2018/2019 plánované aktivity nášho projektu Rozvoj profesijného rastu pedagogického zamestnanca. Našou partnerskou školou je Mateřská škola V Lukách Rakovník ČR. Túto školu som mala možnosť navštíviť a priamo sa zúčastňovať nielen na výchovno-vzdelávacom procese, ale aj oboznámiť sa obsahovou i formálnou stránkou riadiacej činnosti. Výmena skúsenosti, podobné problémy, priority práce...tam všade bol priestor na inšpiráciu, vecnú argumentáciu iných názorov.Verím, že získané poznatky a skúsenosti nájdu uplatnenie nielen v mojej práci, ale inšpirujú aj ďalších pedagógov.

PaedDr. Eva Miklášová
riaditeľka MŠ


V školskom roku 2018/2019 plníme projekt: Erasmus+ : Vzdelávacia mobilita jednotlivcov spolu s partnerom Mateřskou školou V Lukách Rakovník,ČR

Na tento projekt bola poskytnutá finančná podpora Únie. Informácie v článku vyjadrujú iba názor autora a Komisia nie je zodpovedná za akékoľvek použitie informácií v nich obsiahnutých.


Cieľom realizácie mobility bola snaha o vytvorenie partnerstva, ktoré poskytuje priestor a možnosť oboznámiť sa so školským systémom materskej školy v ČR a následná aplikácia získaných poznatkov a skúseností do praxe s udržateľnými výsledkami dlhodobej vízie. Mala som možnosť JOB SHADOWING-u (pracovné tieňovanie) zástupkyne MŠ Mgr. Radky Bradáčovej z pohľadu tvorby metodického materiálu, obsahu školského vzdelávacieho programu, obsahu portfólia osobného profesijného rastu pedagógov, aplikácií inovatívnych metód do VVP s akcentom na metodiku. Zdokonalila som sa aj v projektovej činnosti v programe Etwinning.
Som veľmi vďačná za túto skúsenosť a vrelo odporúčam všetkým kolegom.

Mgr. Lucia Drobná
vedúca MZ