Školská jedáleň

Vyjadrenie ÚVZ SR

na stiahnutie v stiahnite si pdfJedálny lístok na škôlkarský týždeň od 22.04.2019 do 26.04.2019

na prezretie na prezretie  alebo  na stiahnutie v stiahnite si pdfMňamky zo školskej kuchyne

OŠKaŠ MsÚ v Prešove pripravil publikáciu receptúr školských jedální upravených pre potreby bežnej rodiny pod názvom "Mňamky zo školskej kuchyne".

na stiahnutie v stiahnite si pdf


Ďalšie informácie nájdete na http://www.skolskyurad.presov.sk/portal/?c=12&id=158.Šaláty zo školskej kuchyne

na stiahnutie v stiahnite si pdfNaša škola je zapojená do týchto projektov, ktoré sa týkajú školského stravovania:

,,Program ovocie a zelenina do škôl“

Detská obezita predstavuje akútnu zdravotnú krízu. Preto sme sa zapojili do programu školské ovocie a zelenina s cieľom zlepšiť stravovacie návyky detí, podporiť spotrebu ovocia a zeleniny a znížiť výskyt obezity. Takmer tri štvrtiny ceny ovocia a zeleniny do školy dodávaného v rámci tohto programu prepláca EÚ. Rodičia detí uhradia zvyšných 27 percent.
Vďaka projektu tak deti dostávajú celkovo šesť dotovaných základných druhov ovocia, päť druhov zeleniny a tri druhy ovocných či zeleninových štiav. Deti tak môžu konzumovať čerstvé ovocie a zeleninu vypestované v našich podmienkach.

Ciele programu:
- zvýšiť spotrebu ovocia a zeleniny u detí predškolského a školského veku
- zmeniť stravovacie návyky u detí už v rannom veku
- znížiť výskyt nadhmotnosti a obezity u detí
- podporiť zdravú výživu a zvýšiť informovanosť o výživovej hodnote jednotlivých druhov ovocia a zeleniny

Ďalšie informácie nájdete na www.skolskeovocie.sk.


,,Školské mlieko“

Školský mliečny program s využitím dotácií z rozpočtu EÚ sa spustil v septembri 2004. Na jeho financovaní sa podieľa Európska únia i rezort pôdohospodárstva. Jeho cieľom je podporiť zdravú výživu detí prostredníctvom zvýšenia konzumácie mlieka a mliečnych výrobkov.
Deťom sú mliečne výrobky zahrnuté v cene stravného lístka. Naviac, vďaka dotácii, môžu jedálne spestriť ponuku o ďalšie zdravé potraviny, napríklad o ovocie či zeleninu. Pritom cena stravného lístka zostane na rovnakej úrovni. Maximálne sumy hradené rodičom sú pritom pevne stanovené nariadením vlády SR.

Podmienky poskytovania dotovaného mlieka a mliečnych výrobkov:

Každá zásobovaná škola sa musí písomne zaviazať, že:
- mlieko a mliečne výrobky, na ktoré sa poskytuje pomoc, nebude používať pri príprave jedál, pričom za prípravu jedál sa nepovažuje samotné zohriatie mlieka ani pridanie napr. kakaa, ovocia alebo marmelády
- tieto výrobky budú určené len na spotrebu detí v ich škole
- u tohto mlieka a mliečnych výrobkov bude viesť oddelenú evidenciu o dodávkach, spotrebe a úhradách prijatých od žiakov
- neprekročí maximálnu dennú dávku

Ďalšie informácie nájdete na www.skolskemlieko.sk.


,,Žime zdravo“

V minulom roku mesto Prešov rozbehlo aj projekt Žime zdravo, ktorý spadal pod taktovku Odboru školstva, kultúry a športu. Do tohto dlhodobého projektu patria okrem iného aj školské jedálne, v ktorých sa v septembri spustil doplnkový projekt diétneho stravovania pre deti s nariadenou špeciálnou výživou. Zahŕňa tri základné druhy diét:
- šetriacu
- celiatickú
- diabetickú

Rodič dieťaťa potrebuje potvrdenie od odborného lekára, aby mohol túto možnosť využívať.